Algemene voorwaarden voor de aankoop van Uitrusting en Diensten

 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 “Algemene Voorwaarden” betekent deze standaard algemene voorwaarden voor de aankoop van laadeenheden en alle gerelateerde documenten zoals Bestelformulier, Plaatsbeschrijving of Factuur.

1.2 “Basis Unit” betekent een Slimme Unit die niet in staat is om de Slimme Laaddiensten of toegang tot Radius online Laadpuntbeheersysteem te leveren vanwege een gebrekkige wifi-verbinding of datatransmissie bij de Koper waar de eenheid zich bevindt.

1.3 “Bestelformulier” betekent het document waarmee de Klant (i) het aanbod van Radius bevestigt en (ii) de Uitrusting aanschaft.

1.4 “Charge Point Management System” betekent Focus EV, het digitale platform dat op afstand de Slimme Oplaaddiensten van een Slimme Unit bestuurt of elk ander vergelijkbaar digitaal platform dat op afstand de Slimme Oplaaddiensten of een Slimme Unit bestuurt.

1.5″DNO” betekent de distributienetbeheerder.

1.6 “Factuur” betekent de factuur of het ontvangstbewijs dat Radius aan de Koper verstrekt met betrekking tot de levering van de Uitrusting.

1.7 “Gebruiker(s)” betekent de natuurlijke perso(o)n(en) die gebruik maken van het Product of de Slimme Oplaaddiensten of enige andere diensten en/of producten van de Radius groep of gelieerde entiteiten, en die onder effectieve controle van de Koper staan.

1.8 “Gebruikershandleiding” betekent elke schriftelijke handleiding voor de bediening en het onderhoud van de Uitrusting die door Radius samen met de levering van de Uitrusting aan de Koper wordt verstrekt.

1.9 “Installatiediensten” betekent de installatie van het Product op basis van een Standaardinstallatie, al dan niet met Meerwerken.

1.10 “Installatievoorschriften” betekent alle schriftelijke installatievoorschriften met betrekking tot het Product die door Radius aan de Koper worden verstrekt samen met de levering van het Product.

1.11 “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde modellen, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle andere vormen van intellectuele eigendom afdwingbaar waar ook ter wereld.

1.12 “Koper” betekent de natuurlijke persoon die het Product en/of de Uitrusting van Radius koopt.

1.13 “Locatieonderzoek” heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 11 en kan online of op locatie plaatsvinden.

1.14 “Meerwerk” betekent alle bijkomende werken die vereist zijn op het adres overeengekomen met de Koper om de installatie van de Uitrusting mogelijk te maken en die niet inbegrepen zijn in een Standaardinstallatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • bovengrondse of ondergrondse kabeltracés,
 • kabellopen van meer dan 10 m;
 • wijzigingen aan de bestaande elektrische installaties, elektriciteitsmeter, load balancers, load balancing systemen of consumenteneenheden (verdeelbord) van een Koper;
 • installaties van een kabel die moet worden ingegraven of verborgen achter muren, door dwarsbalken, onder tegels / tapijten / vloerdelen / vloerplaten; of
 • 1.5 installaties bij woningen met een 3-fasige elektriciteitsvoorziening.

1.15 “Meerwerkvergoeding”: de vergoeding van de kosten zoals overeengekomen met de Koper voor Meerwerk op basis van de Meerwerkofferte.

1.16 “Meerwerkofferte” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 10.2.

1.17 “Platform” betekent het online platform waarop de Koper het Product aankoopt, zoals bijvoorbeeld bol.com, amazon, etc.

1.18 “Product”: het smart enabled individuele laadpunt zoals geïnstalleerd.

1.19 “Radius” betekent Radius Charge, zijnde een handelsnaam van Radius Business Solutions BV, met maatschappelijke zetel te TIO3 gebouw, Oscar Delghuststraat 60/6e verdieping, 9600 Ronse, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0865.944.140.

1.20 “Schriftelijk” betekent elk communicatiemiddel zoals aangetekende brief, fax, brief of e-mail.

1.21 “Slimme Oplaaddiensten” betekent de Radius backoffice diensten voor Gebruikers via een applicatie of computer login, waarbij kosten aangerekend zullen worden op basis van elektriciteitsverbruik. Dit vereist dat de elektriciteitsmeter minstens conform is aan de norm EN50470 voor elektriciteitsmeters.

1.22 “Standaardinstallatie” betekent installatie van de Uitrusting door Radius (of een door Radius ingeschakelde agent of aannemer) die omvat en uitgaat van:

 • Het aanbrengen van de lader op een bakstenen of gepleisterde muur of een andere geschikte permanente structuur;
 • Het leiden van de kabel waar nodig door 1 x een boorgat in een muur met een dikte tot 500 mm;
 • Maximaal 10 meter kabel, uitgevoerd en netjes vastgeklemd aan de muur tussen de consumentenunit en het oplaadpunt, tot een hoogte van maximaal 1,8 m (indien meer dan 20 m is een grotere kabel vereist tegen meerprijs);
 • Alle elektrische aansluitingen aan de oorsprong van het voedings- en oplaadpunt;
 • Lever en installeer een automatische zekering 4p 40A en een stroomverliesdetectie 30 mA 4p 40A type B;
 • Elektrische keuring en elektrische certificering door een erkend certificeringsbedrijf of natuurlijk persoon;
 • Demonstratie van de laadpaalfuncties en onze smartphone app;
 • Correcte elektrische aansluitingen en beveiligingen beschikbaar zijn op het terrein van de Koper, en dat er geen civieltechnische of elektrische herstelwerkzaamheden (inclusief werkzaamheden zoals vereist door de desbetreffende DNO en/of de installatie van een scheidingsschakelaar) vereist zijn vóór of tijdens de installatie; en
 • Het installatiepunt en de kabelinstallatieroute veilig en asbestvrij zijn en voldoen aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

1.23 “Slimme Unit” betekent een thuislaadeenheid die de Slimme Oplaaddiensten kan leveren.

1.24 “Toepasselijke Privacywetgeving” betekent de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “GDPR”), en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving, alle gerechtelijke of administratieve interpretaties van het bovenstaande, alle richtsnoeren, richtlijnen, praktijkcodes, goedgekeurde gedragscodes of goedgekeurde certificeringsmechanismen uitgegeven door een regelgevende instantie). De termen “Verantwoordelijke”, “Verwerker”, “Persoonsgegevens” en “Verwerking” (en “Proces”) hebben de betekenis zoals gegeven in de Toepasselijke Privacywetgeving.

1.25 “Uitrusting” betekent het Product in combinatie met de Installatiediensten zoals beschreven in het Bestelformulier, Locatieonderzoek en/of de Factuur die door Radius aan de Koper wordt geleverd (inclusief verwijzing naar oplaadeenheden).

1.26 Tenzij de context anders vereist:

1.26.1 omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en omgekeerd;

1.26.2 een verwijzing naar een Clausule, lid, Bijlage (anders dan een bijlage bij een wettelijke bepaling) of Bijlage is een verwijzing naar een Clausule, lid, Bijlage of Bijlage (al naar gelang het geval) van of bij deze Overeenkomst;

1.26.3 indien een termijn is aangegeven vanaf een bepaalde dag, of vanaf de dag van een handeling of gebeurtenis, wordt deze berekend exclusief die dag;

1.26.4 verwijzingen naar geschriften omvatten alle manieren om woorden in leesbare vorm te reproduceren en omvatten e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; en

1.26.5 een verwijzing naar “omvat” of “met inbegrip van” betekent “omvat zonder beperking” of “met inbegrip van zonder beperking”.

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN OPLAADEENHEDEN & INSTALLATIEDIENSTEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van het Product en het leveren van Installatiediensten door Radius aan de Koper met uitsluiting van alle andere voorwaarden waarnaar verwezen wordt, die geïmpliceerd worden, die aangeboden worden of waarop de Koper zich beroept.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van eventuele tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden) zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk overeengekomen door Radius.

2.3 De Koper verklaart, garandeert en verbindt zich tot het volgende:

2.3.1 de Koper bevestigt dat hij gevestigd is in België, en dat het installatieadres vermeld op het aanvraagformulier een adres is en dat hij ofwel eigenaar is van het onroerend goed of toestemming heeft van de verhuurder om het Product en/of de Uitrusting te installeren;

2.3.2 de Koper bevestigt dat er een garage of andere geschikte privé parkeerplaats buiten de straat is binnen het pand), waardoor de Koper het elektrische voertuig veilig kan opladen en zonder een struikelpartij of ander gezondheids- en veiligheidsrisico te creëren voor de Koper of enige andere partij of eigendom, met moderne elektrische voorzieningen; en

2.3.3 De Koper bevestigt dat de persoonlijke gegevens van zijn vertegenwoordigers en zijn Gebruikers gedeeld mogen worden in overeenstemming met de Radius Privacy Policy (beschikbaar op Privacy Policy – Radius (radiuspaymentsolutions.com), waaronder het delen van dergelijke persoonlijke gegevens met derden die deze informatie nodig hebben voor het verstrekken van subsidie- of subsidieregelingen zoals die van tijd tot tijd in de toekomst verstrekt kunnen worden).

2.4 Indien de Koper onjuiste informatie heeft verstrekt onder clausule 2.3 hierboven:

2.4.1 Indien Radius dit nog niet heeft gedaan, zal Radius de Installatiediensten niet uitvoeren tenzij de Koper de corresponderende factuur integraal heeft betaald naast eventuele extra kosten als gevolg van de onjuiste informatie; of

2.4.2 Indien de Uitrusting reeds is geïnstalleerd, is Radius gerechtigd de volledige kosten (of het eventuele restsaldo indien van toepassing) van de Uitrusting en van de installatie op de Afnemer te verhalen, naast eventuele extra kosten die voortvloeien uit de onjuiste informatie, zoals overeengekomen aan het einde van de installatie en afgetekend door de Afnemer,

In alle gevallen is Radius gerechtigd om alle extra kosten die Radius heeft moeten maken als gevolg van dergelijke informatie op de Koper te verhalen, waaronder alle aansprakelijkheden, kosten, verliezen en uitgaven (waaronder vorderingen van derden), in verband met de onjuiste informatie die door de Koper is verstrekt of de installatie of verwijdering van de Uitrusting op het door de Koper opgegeven adres, naast de Annuleringskosten onder artikel 4.3 indien de Koper niet doorgaat met de installatie.

 

 1. PRIJS EN BETALING

3.1 Op verzoek zal Radius onverwijld een Factuur aan de Koper uitreiken inclusief overschrijvingsadvies met vermelding van het door de Koper betaalde bedrag met betrekking tot de prijs, BTW en eventuele andere van toepassing zijnde betalingen voor het Product onder deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Indien de Koper de opdracht voor Installatiediensten bevestigt, dient een eventuele factuur volledig te zijn voldaan voordat Radius aanvangt met de Installatiediensten onderhavig aan deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Wanneer de Koper de betaling heeft uitgevoerd conform dit artikel 3 en binnen 14 dagen na het verrichten van de betaling Radius meedeelt dat hij  niet wenst over te gaan tot de installatie van het Product, zal Radius aan de Koper het volledige bedrag van de betaalde prijs zoals vermeld op de Factuur terugbetalen, verminderd met enige eventuele transport- en verzendingskosten voor het terugsturen van het Product.

3.4 Wanneer de Koper op de hoogte wordt gesteld van Meerwerk in overeenstemming met artikel 11.2 en 11.3, dient de Afnemer de Meerwerkvergoeding aan Radius te betalen vooraleer het Meerwerk voltooid zal worden.

3.5 Wanneer de Koper de Meerwerkvergoeding heeft betaald en Radius vervolgens niet in staat is om het Meerwerk uit te voeren, zal Radius het volledige bedrag van de door de Koper betaalde Meerwerkvergoeding terugbetalen. Wanneer Radius een deel van het Meerwerk uitvoert, zal Radius het bedrag van de Kosten voor Meerwerk dat toerekenbaar is aan het Meerwerk dat Radius niet heeft uitgevoerd aan de Koper terugbetalen.

3.6 Indien betaling door de Koper van enig aan Radius verschuldigd bedrag niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, zendt Radius 1 kosteloze aanmaning met een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen. Voor iedere aanmaning of ingebrekestelling na de eerste betalingsherinnering brengt Radius aanmaningskosten in rekening gelijk aan € 7,50 per aanmaning. Bij het niet betalen van facturen met betrekking tot Slimme Oplaaddiensten worden deze aanmaningskosten pas vanaf de 4e betalingsherinnering in rekening gebracht. Na deze ingebrekestelling is Radius gerechtigd de overeenkomst met de Koper te beëindigen zonder enige boete of schadeloosstelling verschuldigd aan de Koper.

3.7 Radius zal de Koper interesten aanrekenen op het achterstallige bedrag tegen de wettelijke rente vermeerderd met 8 procentpunten vanaf de dag na de eerste aanmaning en een forfaitaire boete wegens te late betaling, welke als volgt wordt berekend:

  • Indien het openstaande bedrag lager is dan 150 €: 20 €
  • Als het openstaande bedrag tussen 150,01 € en 500 € ligt: 30€ + 10% van het openstaande bedrag (in de schaal tussen 150,01€ en 500€):
  • Als het uitstaande bedrag hoger is dan 500 €: 65 € + 5% van het uitstaande bedrag (in de schaal tussen 500,01€ en max. 2000 €).

3.8 Indien componenten van de kosten – al dan niet ten gevolge van voorzienbare omstandigheden – stijgen, is Radius gerechtigd de in het Bestelformulier vermelde prijzen te wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Koper.

3.9 De verpakking maakt geen deel uit van de prijs en wordt niet terugbetaald of teruggenomen.

3.10 Eventuele kosten in verband met het in- of uitladen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

 1. BESCHRIJVING

4.1 Door Radius verstrekte monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of reclame en beschrijvingen van het Product en/of de Uitrusting of afbeeldingen of beschrijvingen in catalogi of brochures van Radius worden uitsluitend verstrekt of gepubliceerd om bij benadering een idee te geven van de daarin beschreven Uitrusting of diensten. Zij maken geen deel uit van de overeenkomst met de Koper en hebben geen contractuele kracht. Het werkelijk geïnstalleerde product kan afwijken van beschrijvingen in catalogi, brochures of op de website van Radius. De Koper bevestigt dat hij niet op dergelijke beschrijvingen vertrouwt.

4.2 Het Product en/of de Uitrusting wordt beschreven op de websites van Radius, websites van platformen en op de Factuur. Radius behoudt zich het recht voor de specificatie van het Product en/of de Uitrusting te wijzigen indien enig toepasselijk wettelijk of regelgevend voorschrift dit vereist en Radius zal de Koper in een dergelijk geval hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. LEVERING

5.1 Levering van het Product en/of installatie van de Uitrusting vindt plaats op het door de Koper opgegeven adres. De Koper zal alle nodige maatregelen treffen om de Installatiediensten mogelijk te maken.

5.2 De levering begint pas uiterlijk op de hieronder vermelde tijdlijn:

5.2.1 De dag van de Overeenkomst / Bestelformulier is door beide partijen afgetekend;

5.2.2 In geval van Installatiediensten: de dag van ontvangst door de Koper van alle noodzakelijke werkzaamheden, document bouwvergunning of bouwvergunning, of de dag waarop aan alle vereiste formaliteiten is voldaan;

5.2.3 De dag van ontvangst van de vereiste betaling volgens een eventuele bijkomende overeenkomst.

5.3 De door Radius opgegeven datum van levering is slechts een schatting.  De definitieve leverdatum wordt tenminste 2 werkdagen voor de feitelijke levering bevestigd.

5.4 De uiterste opleveringsdatum van de Uitrusting is de datum waarop de certificering van de elektrische installatie is uitgevoerd door een gecertificeerde instantie die een schriftelijke mededeling aan de Koper doet dat de installatie aan alle noodzakelijke normen voldoet.

5.5 Vertraging in de levertijd geeft de Koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de vertraging in de levertijd meer dan 16 weken bedraagt. In dat geval kan de Koper de overeenkomst schriftelijk annuleren.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

6.1 Bij de aankoop van het Product en/of de Uitrusting heeft de Koper het recht de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na levering van het Product en/of de Uitrusting.

6.2 Gedurende deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken of hanteren voor zover dat nodig is om vast te stellen of hij het Product al dan niet wenst te behouden. Indien de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper het Product met alle toebehoren, in originele staat en verpakking aan Radius retourneren conform de instructies van Radius.

6.3 Bij afname van Installatiediensten of Smart Charging Diensten (of andere diensten) heeft de Koper het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst te herroepen. Indien de Installatiediensten echter zijn aangevangen, wordt de Koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht.

6.4 In geval van herroeping zijn de kosten voor terugzending van het Product voor rekening van de Koper. De Koper dient het Product met alle toebehoren, in originele staat en verpakking aan Radius te retourneren conform de instructies van Radius.

6.5 Indien de Koper reeds een bedrag betaald heeft, zal Radius dit bedrag binnen 30 dagen terugbetalen onder aftrek van eventuele inhoudingen ter compensatie van de kosten van terugzending van het Product.

6.6 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn van 14 dagen dient u dit formulier in te vullen.

 

 1. RISICO

Het risico van verlies en beschadiging van het Product en/of de Uitrusting gaat over op de Koper wanneer het Product wordt geïnstalleerd op de locatie van de Koper, met dien verstande dat wanneer het Product wordt geleverd en opgeslagen op de locatie van de Koper voorafgaand aan de installatie, het risico van verlies en beschadiging van het Product overgaat op de Koper gedurende deze opslagperiode.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van het Product, inclusief de volledige juridische en economische eigendom, gaat pas over op de Koper nadat het Product is geïnstalleerd op het door de Koper opgegeven adres en Radius volledige en vereffende betaling heeft ontvangen: (i) voor het Product en/of de Uitrusting in overeenstemming met deze Voorwaarden; (ii) van alle uitstaande bedragen (inclusief rente) die de Koper aan Radius verschuldigd is onder deze Overeenkomst.

 

 1. GARANTIE

9.1 Onverminderd artikel 9.3 geldt voor het Product de wettelijke garantie van 24 maanden op reparatie of vervanging (naar keuze van Radius) van defecte onderdelen en/of installatie als gevolg van enig handelen of nalaten van Radius. Deze garantieperiode gaat in op de datum van  levering van het Product of de oorspronkelijke installatie van de Uitrusting.

9.2 De Koper verplicht zich Radius onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na het bekend worden van een storing aan het Product op de hoogte te stellen door het speciale klantenservice callcenter van Radius te bellen:

BE: +32 55 33 55 55

9.3 Radius garantie is niet van toepassing in geval van een fout of schade als gevolg van een van de volgende oorzaken:

 • Installatie, gebruik of misbruik van het Product door de Koper die niet in overeenstemming is met de Gebruikershandleiding of enige andere instructies verstrekt door Radius met betrekking tot het Product;
 • Onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Radius zijn aangesteld of geautoriseerd;
 • Schade veroorzaakt door diefstal of vandalisme of andere handelingen van derden;
 • Het gebruik van aangesloten uitrusting (zoals een oplaadkabel) die niet door Radius aan de Koper is geleverd;
 • Ongeoorloofde opening van het Product door de Koper;
 • Natuurrampen: aardbevingen, blikseminslag, wind- of waterschade en problemen veroorzaakt door brand of soortgelijke gebeurtenissen;
 • Ongeschikte opslagomstandigheden;
 • Wijzigingen, toevoegingen of andere ingrepen aan het Product door de Koper, of enige andere partij, met inbegrip van software modificaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radius;
 • Normale veroudering en slijtage van het Product (bv. verkleuring, normale corrosie of oxidatie); en
 • Abnormale gebruikersomstandigheden die leiden tot overmatige slijtage van het Product (bijv. oplaadkabels die te lang in het stopcontact blijven zitten).

9.4 Defecte Producten die onder Radius garantie worden gerepareerd of vervangen, moeten mogelijk naar eigen goeddunken van Radius worden verwijderd en teruggebracht naar Radius. Indien het defect blijkt te zijn ontstaan door een oorzaak waarvoor Radius garantie niet geldt, komen de kosten van verwijdering, reparatie, vervanging, transport, levering, herinstallatie, diagnostiek, voorrijkosten en eventuele andere kosten voor rekening van de Koper. Radius behoudt zich het recht voor om de uitvoering van enige reparatie of vervanging van het Product in overeenstemming met de garantie van Radius op elk moment op te schorten totdat de Koper de reparatie, vervanging en/of bijbehorende kosten waarvoor de Koper mogelijk verantwoordelijk is, volledig heeft betaald.

9.5 Indien de Koper een contract voor doorlopende onderhoudsdiensten heeft afgesloten en betaald, prevaleren de voorwaarden van een dergelijk contract boven deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de reparatie of vervanging van defecte Producten.

9.6 Na ontvangst van enig Product dat onder garantie van Radius is geretourneerd, zal Radius op eigen kosten en met alle middelen die Radius geschikt acht, de geconstateerde gebreken onderzoeken en trachten te verhelpen. In het kader van deze garantie behoudt Radius zich het recht voor om (naar eigen en uitsluitend oordeel) nieuwe of gereviseerde Producten aan de Koper te leveren, door middel van reparatie van het Product, of door middel van vervanging van het Product door een nieuwe eenheid van gelijkwaardige of betere kwaliteit dan het Product dat oorspronkelijk door de Koper is aangeschaft,

9.7 Ieder onderdeel of component in het Product dat onder garantie van Radius wordt vervangen, wordt eigendom van Radius.

9.8 Behoudens hetgeen bepaald in dit artikel 9 is Radius jegens de Koper niet aansprakelijk voor het niet-voldoen van het Product aan deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. INSTALLATIEDIENSTEN

10.1 Indien zo overeengekomen met de Koper, zal Radius het Product installeren volgens een Standaardinstallatie en:

10.1.1 met redelijke zorg en vakkundigheid en in overeenstemming met algemeen erkende commerciële praktijken en normen in de sector voor soortgelijke diensten;

10.1.2 in overeenstemming met de beschrijvingen en specificaties in de Installatievereisten en de toepasselijke wetgeving.

10.2 De prijs voor de installatie van het Product is gebaseerd op de informatie die door de Koper aan Radius is verstrekt. Op de dag van installatie zal door de installateur van Radius een fysiek onderzoek van de worden uitgevoerd. Indien en voor zover het Product niet kan worden geïnstalleerd omdat:

10.2.1 door de Koper verstrekte informatie met betrekking tot de plaats van installatie onjuist blijkt te zijn of is gewijzigd (bijv. de door de Koper gewenste locatie voor de installatie van het Product is gewijzigd); of

10.2.2 de Radius-installateur lastige, ongebruikelijke of uitdagende omstandigheden op de plaats van installatie ontdekt die de installatie van het Product nadelig beïnvloeden; of

10.2.3 Indien Radius het Product niet kan installeren in overeenstemming met de vereisten van artikel 10.1, dan kan Radius naar eigen goeddunken: (i) de installatie van het Product opschorten totdat de noodzakelijke Aanvullende Werken door de Koper zijn voltooid; (ii) de Koper een schriftelijke offerte doen toekomen waarin Radius de noodzakelijke Meerwerken uitvoert (“Meerwerkofferte”); of (iii) een vergoeding voor afgebroken bezoek van honderd euro (€ 100) in rekening brengen.

10.3 In het geval dat de Radius-installateur Meerwerk moet verrichten om de installatie uit te voeren, zal de Radius-installateur de Koper een installatie-onderzoeksdocument laten ondertekenen waarin alle Meerwerk wordt vermeld. Door ondertekening van dat document gaat de Koper akkoord met betaling van het uitgevoerde Meerwerk. Dit Meerwerk zal gefactureerd worden op de tweede factuur samen met de eindfactuur.

10.4 Indien de Koper de Meerwerkofferte niet aanvaardt of de Installatiediensten en/of Meerwerk om welke reden dan ook annuleert, dan zal Radius het Product niet activeren. De Koper heeft geen recht op restitutie van enige betalingen die Radius heeft ontvangen voor het Product  of niet-uitgevoerde werken, met dien verstande dat indien de Koper de installatie van het Product en/of het Meerwerk annuleert, Radius gerechtigd is de werken in mindering te brengen op enige mogelijke restitutie die zij als gevolg van een dergelijke annulering verschuldigd zou kunnen zijn.

10.5 Indien de Koper besluit om geen Installatiediensten te kopen, dan neemt de Koper de volledige verantwoordelijkheid van de installatie op zich en kan Radius niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de installatie door een andere derde partij, aannemer of persoon naar keuze van de Koper. De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de normen en overeenkomstig de door Radius verstrekte installatiegids.

10.6 Niettegenstaande artikel 10.5, zal de Koper er in ieder geval voor eigen rekening en op eigen risico voor zorgen dat:

 1. de (medewerkers van de) de Radius-installateur, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en voortzetten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de aannemer dit nodig acht, buiten de normale werkuren, mits hij de Koper hiervan tijdig in kennis heeft gesteld;
 2. geschikte accommodatie en alle faciliteiten die vereist zijn volgens de overheidsvoorschriften, het contract en aangepaste faciliteiten die vereist zijn voor (de werknemers van) de Radius-installateur aanwezig zijn;
 3. de toegangswegen naar de bouwplaats geschikt zijn voor het noodzakelijke transport;
 4. de aangewezen installatieplaats geschikt is voor opslag en montage/installatie;
 5. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materialen, gereedschappen en andere voorwerpen aanwezig zijn;
 6. de noodzakelijke en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, schoonmaak- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit waaronder stoom, perslucht, verwarming, verlichting en dergelijke) en de voor het bedrijf van Koper normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos ter beschikking staan;
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en zullen worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie te voldoen aan toepasselijke overheidsvoorschriften;
 8. bij aanvang van en tijdens montage/installatie de toegestuurde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

10.7 Schade en kosten die ontstaan doordat niet of niet tijdig aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening van de Koper opdrachtgever.

10.8 Ten aanzien van de montage-/installatietijd is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

10.9 Indien een andere door de Koper gekozen externe aannemer de installatie uitvoert, wordt verwacht dat de Koper aan dezelfde voorwaarden voldoet als vermeld in paragraaf 10.6.

 

 1. PRE-INSTALLATIE ONDERZOEK

11.1 Indien de Koper Installatiediensten koopt, zal Radius voorafgaand aan de installatie de locatie van de Koper onderzoeken om vast te stellen of de installatie van een thuisunit geschikt is en aan welke eisen deze moet voldoen. Dit onderzoek dient door de Koper zelf online uitgevoerd te worden.  Voor complexere installaties kan een onderzoek op locatie nodig zijn, waarvoor aparte kosten in rekening kunnen worden gebracht.

11.2 Het eigen online onderzoek omvat een evaluatie van aspecten van het pand van de Koper die van invloed kunnen zijn op of beïnvloed kunnen worden door de installatie van de Uitrusting. De Koper zal Radius alle relevante gegevens en/of informatie en/of foto’s verstrekken om een technische beoordeling te maken van de betrokken werkzaamheden, hetzij door middel van een online vragenlijst, beeld- en video-upload, videogesprek of telefoongesprek. De Koper garandeert dat alle door de Koper aan Radius verstrekte informatie met betrekking tot de eigen online vragenlijst juist, volledig en nauwkeurig is, en de Koper is aansprakelijk voor alle kosten die Radius maakt als gevolg van het verstrekken van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie.

11.3 Voor het onderzoek ter plaatse kan de lokale aanwezigheid van de Radius installatiepartner bij de Koper nodig zijn. In dat geval is toegang nodig tot alle aspecten van het pand van de Koper die van invloed kunnen zijn op of beïnvloed kunnen worden door de installatie van het Product met inbegrip van maar niet beperkt tot de elektrische meter, consumenteneenheden (stroomverdeler) en de locatie van het Product en/of de Uitrusting.

11.4 Na het eigen online installatie-onderzoek en/of het onderzoek op locatie, ontvangt de Koper van Radius een bevestiging van een Standaardinstallatie of dat er Meerwerk nodig is en een prijsopgave hiervoor. Indien er tijdens de installatie Meerwerk nodig is, wordt dit samen met de tweede factuur gefactureerd.

 

 1. INSPECTIE- EN OVERNAMETESTEN IN GEVAL VAN AANKOOP VAN INSTALLATIEDIENSTEN

12.1 De Koper zal de Uitrusting keuren uiterlijk binnen 14 dagen nadat de montage/installatie is uitgevoerd. Als deze periode is verstreken zonder een schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten, wordt de Uitrusting geacht te zijn geaccepteerd.

12.2 Indien overnametesten zijn overeengekomen, zal de Koper na de levering als bedoeld in artikel 6 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie, de Radius-installateur in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende testen uit te voeren en zodanige verbeteringen en veranderingen aan te brengen als de Radius-installateur nodig acht. De overnametests zullen onmiddellijk na het daartoe strekkende verzoek van de Radius-installateur in aanwezigheid van de Koper worden uitgevoerd. Indien de overnametesten zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de Koper voornoemde verplichtingen niet nakomt, wordt de Uitrusting geacht te zijn geaccepteerd.

12.3 Voor de overnametesten en daarmee verband houdende testen zal de Koper de nodige faciliteiten en representatieve stalen van eventueel te verwerken materialen in voldoende hoeveelheden, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking stellen van de Radius-installateur, zodat de door partijen beoogde gebruiksomstandigheden van het product zoveel mogelijk kunnen worden nagebootst.

12.4 In geval van kleine gebreken, in het bijzonder die welke het beoogde gebruik van de Uitrusting niet of nauwelijks beïnvloeden, wordt de Uitrusting geacht te zijn geaccepteerd ongeacht deze gebreken. De Radius installateur zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

12.5 Onverminderd de garantieverplichtingen van de aannemer, sluit aanvaarding op grond van de voorgaande leden iedere aanspraak van de Koper in verband met van een tekortkoming in de nakoming van de Radius-installateur uit.

 

 1. SLIMME FUNCTIONALITEIT EN SLIMME OPLAADDIENSTEN

13.1 Al onze Slimme Units kunnen de Slimme Oplaaddiensten leveren en wanneer de Koper een Slimme Unit bestelt, ontvangt de Koper, samen met de Slimme Unit, toegang tot de Radius online backoffice service.

13.2 Door gebruik te maken van de Slimme Oplaaddiensten, bevestigt de Koper dat:

 • Elektrische gebruiksgegevens van de Slimme Unit worden verzameld gedurende elke periode waarin de Koper toegang heeft tot de Slimme Oplaaddiensten;
 • Elektrische gebruiksgegevens die door de Slimme Oplaaddiensten worden verstrekt, worden verstrekt voor informatiedoeleinden en de Slimme Oplaaddiensten worden niet beschouwd of gebruikt als elektriciteitsmeter, tenzij Zakelijke Slimme Oplaaddiensten zijn overeengekomen;
 • Elektrische gebruiksgegevens die worden geleverd door de Slimme Oplaaddiensten zijn afhankelijk van de prestaties van het relevante mobiele netwerk, het mobiele e-signaal en/of de kwaliteit van de gegevensoverdracht; en
 • Radius is niet verantwoordelijk voor de aanlevering of juistheid van de verstrekte elektriciteitsverbruiksgegevens.

13.3 De Koper erkent dat een Slimme Unit met wifi-mogelijkheden afhankelijk is van de kwaliteit van het wifi-netwerk en de signaalsterkte van de Koper. Tijdens de installatie van de Slimme Unit zal Radius de kwaliteit van de wifi- of datatransmissie testen en vervolgens de Koper informeren als verbeteringen in de wifi- of datatransmissie nodig zijn om de levering van de Slimme Oplaaddiensten te vergemakkelijken, en als dergelijke verbeteringen nodig zijn, zijn dergelijke verbeteringen de verantwoordelijkheid van de Koper (wat de aanschaf van een wifi-extender, het gebruik van een ethernetverbinding of het upgraden van mobiele connectiviteit kan inhouden).

13.4 De Koper erkent dat, als hij de verbeteringen die Radius hem heeft meegedeeld op grond van artikel 13.3 niet uitvoert, of als de Koper geen wifi-verbinding of datatransmissie op zijn locatie heeft, (i) de Koper geen toegang zal hebben tot de Slimme Oplaaddiensten, (ii) de Slimme Unit beperkte functionaliteit zal hebben alsof het een Basiseenheid was, en (iii)  de oplaadgeschiedenis niet toegankelijk zal zijn voor perioden waarin de wifi-verbinding of datatransmissie verloren is gegaan.

13.5 De Koper erkent dat het gebruik van Slimme Oplaaddiensten en eventuele over-the-air updates van de firmware (met inbegrip van mogelijke verplichte updates in overeenstemming met nieuwe regelgeving die van kracht wordt) gebruik zullen maken van het wifi-signaal van de Koper en eventuele datavergunningen. Eventuele kosten voor dergelijk gegevensgebruik zijn voor rekening van de Koper.

13.6 De Slimme Units van Radius bevatten gepatenteerde software die het mogelijk maakt om op afstand het tijdstip en de snelheid te regelen waarop het apparaat de accu van het voertuig van de Koper oplaadt (“Slimme Oplaaddiensten”). Het apparaat kan informatie verzenden naar en ontvangen van het cloudsysteem van onze gekozen netwerkservicepartner(s), zoals: wanneer het voertuig is aangesloten, details van het door de Koper gekozen oplaadschema (zoals ingesteld met de Radius app) en hoe lang het duurt voordat het voertuig is opgeladen.

13.7 Alle gegevens of informatie die door de eenheid aan de door ons gekozen netwerkservicepartner(s) worden doorgegeven, zullen worden beveiligd en verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de Toepasselijke Privacywetgeving zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring voor de Klant (te vinden op Privacybeleid – Radius (radiuspaymentsolutions.com)).

13.8 Door de Slimme Unit te gebruiken, mag onze partner voor netwerkdiensten:

13.8.1 toegang hebben tot bepaalde gegevens of informatie die door de eenheid zijn gegenereerd, verzameld, verwerkt of opgeslagen; en

13.8.2 dergelijke informatie over de Koper en/of de Gebruiker(s), de eenheid zelf en het energieverbruik van de Koper en Gebruiker(s) van de eenheid verzamelen en aan zichzelf door te geven om de Slimme Oplaaddiensten te leveren en de prestaties van de eenheid voor de Koper en/of de Gebruiker(s) te optimaliseren, op voorwaarde dat er geen Persoonsgegevens van de Gebruiker worden doorgegeven tenzij de Gebruiker in kwestie daarvoor toestemming heeft gegeven (via de Radius app of anderszins) en in overeenstemming met onze Privacykennisgeving voor Klanten.

13.9 Als de Koper of een Gebruiker Slimme Oplaaddiensten wenst te ontvangen, zullen zij via onze website of de app toestemming moeten geven voor het verzamelen en doorgeven aan onze netbeheerder van bepaalde gegevens (waaronder persoonsgegevens) zoals gespecificeerd in de relevante sectie van onze Customer Privacy Notice, als er nog geen toestemming is gegeven op het moment van contracteren. Als onderdeel van het leveren van de Slimme Oplaaddiensten, kan onze partner voor netwerkdiensten de energieverbruiksgegevens van de Koper en/of Gebruiker anonimiseren, combineren met verbruiksgegevens van andere klanten en delen met derden in overeenstemming met onze Customer Privacy Notice.

13.10 Radius behoudt zich het recht voor het Product of de Uitrusting te allen tijde buiten gebruik te stellen en/of buiten gebruik te stellen indien Radius van mening is (in redelijkheid handelend) dat de Koper en/of Gebruiker misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het Product of de Uitrusting of van de verstrekte elektrische gebruiksgegevens.

Belasting beperken

13.11 De Koper erkent dat werking van de Slimme Unit op vol vermogen afhankelijk is van goedkeuring door de betreffende DNO na beoordeling van het onderzoek met betrekking tot het pand en de installatie. Radius behoudt zich het recht voor om op afstand het vermogen van de Slimme Unit te verminderen tot het moment dat de goedkeuring van de DNO is ontvangen, op welk moment Radius het vermogen van de Slimme Unit zal aanpassen om rekening te houden met deze goedkeuring.

13.12 DNO kan eisen dat aanvullende herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met betrekking tot de installatie van de Slimme Unit in het pand als gevolg van haar beoordeling, en als dit het geval is, zullen dergelijke werkzaamheden worden aangemerkt als Meerwerk onder deze Overeenkomst.

Installatie van de werkschakelaar

13.13 Als gevolg van het locatieonderzoek, uitgevoerd zoals omschreven in artikel 10.2, kan Radius vaststellen dat bepaald Meerwerk noodzakelijk kan zijn om de woning van de Koper geschikt te maken voor de Uitrusting in overeenstemming met de huidige elektrische regelgeving. Dit kan de installatie van een dubbelpolige 100 A werkschakelaar omvatten.

13.14 De installatie van een dergelijke isolatieschakelaar moet worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde elektricien die ofwel door de Energieleverancier of DNO van de Koper wordt geleverd. Dergelijke installatie vormt Meerwerk onder deze Overeenkomst.

 

 1. BETALING

14.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de Koper gefactureerd door het verkooppunt. Indien de aankoop van Installatiediensten wordt overeengekomen, dienen deze ten laatste 24 uur voor aanvang van de werken worden uitgevoerd..

14.2 Alle betalingen geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking vastgesteld door de Ingenieur van Radius.

14.3 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Radius zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen de in artikel 3.7 genoemde tarieven, evenals alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Radius is tevens gerechtigd de uitvoering van alle andere Groepsdiensten waarop de opdrachtgever heeft ingeschreven op te schorten.

14.4 De Klant stemt ermee in dat Radius alle bedragen die de klant aan Radius verschuldigd is (ongeacht of dit uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins is), kan verrekenen met of in mindering kan brengen op alle bedragen die uit hoofde van deze overeenkomst aan u verschuldigd zijn.

 

 1. GARANTIE

15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Radius in voor zowel de deugdelijkheid van de betrouwbaarheid van het door haar geleverde Product (geen dienst zijnde) als voor de kwaliteit van het Product, de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen, voor zover het keuring of overnametesten betreft van het geleverde product welke gebreken bij keuring respectievelijk overnametesten niet kunnen worden geconstateerd en waarvan de Koper bewijst dat zij binnen 36 maanden na levering zijn opgetreden, opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een gebrek in de door Radius toegepaste constructie, dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

De garantieperiode kan afwijken, indien apart overeengekomen.

15.2 Artikel 15.1 is van overeenkomstige toepassing op gebreken die niet bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving kunnen worden geconstateerd en die uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van gebrekkige montage/installatie door de Radius-installateur.

Indien montage/installatie van het product door een andere installateur dan de Radius-installateur plaatsvindt, gaat de in artikel 15.1 bedoelde garantietermijn van 36 maanden in op de dag waarop de montage/installatie door een andere installateur is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na oplevering zijn verstreken.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Alle impliciete voorwaarden, verklaringen of garanties met betrekking tot de overeenstemming van het Product en/of de Uitrusting met enige beschrijving, de bevredigende kwaliteit van het Product en/of de Uitrusting, of de geschiktheid van het Product en/of de Uitrusting voor welk doel dan ook (al dan niet door Radius gedaan) worden hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van de verkoop van de Uitrusting aan de Koper onder deze Voorwaarden.

16.2 De Koper vrijwaart Radius en/of aannemers, bedienden, werknemers en agenten van Radius tegen elke claim, verlies of schade (inclusief indirecte en gevolgschade), verwonding, boete of sanctie geleden als gevolg van enig handelen, nalaten of schenden van deze Voorwaarden, inclusief het gebruik van het Product en/of de Uitrusting dat niet in overeenstemming is met de Gebruikershandleiding of enige storing, opening, knoeien, wijziging van het Product en/of de Uitrusting of het weglaten van details die relevant zijn voor de installatie van het Product, in elk geval door de Koper of personen voor wie de Koper verantwoordelijk is.

 

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

17.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van een van de partijen die wettelijk niet kan worden beperkt, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor:

 • Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; en
 • Fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken.

17.2 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 16.1, is de totale aansprakelijkheid van Radius jegens de Koper niet hoger dan de voor het Product of de Uitrusting betaalde prijs. De totale aansprakelijkheid van Radius omvat aansprakelijkheid uit overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de verkoop van de Uitrusting.

17.3 Voor zover toegestaan door het toepasselijk recht en behoudens het bepaalde in artikel 17.1, is geen van beide partijen jegens de andere aansprakelijk met betrekking tot de volgende soorten schade:

 1. a) Verlies van winst;
 2. b) Verlies van omzet of zaken;
 3. c) Verlies van overeenkomsten of contracten;
 4. d) Verlies van verwachte besparingen;
 5. e) Verlies van gebruik of beschadiging van software, gegevens of informatie;
 6. f) Verlies van of schade aan goodwill; of
 7. g) Indirecte schade of gevolgschade.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit of ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze Overeenkomst worden, voor zover deze nog niet zijn gevestigd, de absolute eigendom van Radius en de Koper zal al het redelijkerwijs noodzakelijke doen om te bewerkstelligen dat deze rechten bij Radius komen te rusten en blijven rusten door het verlijden van daartoe strekkende akten of het sluiten van overeenkomsten met derden.

 

 1. OVERMACHT

Radius is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmacht, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, epidemie of pandemie, brand, uitval van fabrieken of machines of tekorten aan of niet-beschikbaarheid van grondstoffen of onderdelen. Radius heeft recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen. Indien de vertraging langer duurt dan naar het oordeel van Radius onredelijk is, kan Radius zonder enige aansprakelijkheid de overeenkomst met de Koper ontbinden.

 

 1. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

De overeenkomst tussen de Koper en Radius tot verkoop van Uitrusting kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radius niet worden gecedeerd of overgedragen, noch kan de nakoming van enige verplichting door de Koper worden uitbesteed.

 

 1. WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN HET CONTRACT

Radius heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen door publicatie op de Websites, welke wijzigingen van kracht worden op de datum dat de Klant daarvan in kennis wordt gesteld en van toepassing zijn op alle overeenkomsten, ongeacht of deze voor of na die datum zijn aangegaan.

 

 1. GEEN AFSTAND

Het nalaten door een van de partijen om op enig moment of voor enige periode een of meer van de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand daarvan of van het recht om op enig moment daarna alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen.

 

 1. SPLITSBAARHEID

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden verwijderd en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven alsof deze Algemene Voorwaarden waren overeengekomen met verwijdering van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.

 

 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN GEBRUIKSGEGEVENS

24.1 Radius verbindt zich ertoe dat persoonlijke gegevens van Gebruikers worden beveiligd en verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring voor klanten (die u hier kunt vinden).

24.2 Meer in het algemeen zullen de Partijen voldoen aan hun respectieve verplichtingen onder de Toepasselijke Privacywetgeving. Partijen verklaren en garanderen dat de Persoonsgegevens die zij in overeenstemming met deze Voorwaarden aan elkaar bekend zullen maken, zijn verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving. Partijen erkennen verder dat met betrekking tot de Verwerking zoals vereist voor de uitvoering van het contract, zij elk optreden als Verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig elk verantwoordelijk zijn voor hun Verwerkingsactiviteiten hieronder. In het geval dat een van de diensten betrekking heeft op de Verwerking van Persoonsgegevens door Radius namens en in opdracht van de Koper, zal Radius optreden als Verwerker en de Koper als Verwerkingsverantwoordelijke en zal een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

24.3 Beide partijen waarborgen te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de Persoonsgegevens alsmede de beveiliging van de verwerking van deze gegevens door middel van de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en het risico voor de rechten en vrijheid van de Koper/Gebruiker.

24.4 De Koper en de Gebruiker(s) geven toestemming aan overheidsinstanties, overheidsorganen, nutsbedrijven, gelicensieerde energieleveranciers en Radius om de gegevens van de Koper en/of de Gebruiker over het elektriciteitsverbruik van de Uitrusting (in geanonimiseerde vorm) te gebruiken ten behoeve van toekomstige strategie- en beleidsontwikkeling.

 

 1. KLACHTENPROCEDURE

25.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Radius. Alle klachten moeten schriftelijk worden gericht aan de Customer Services Manager op info.be@radius.com of Radius Business Solutions (Belgium) NV, TIO3, Oscar Delghuststraat 60/6e verdieping, 9600 Ronse.

25.2 Bij Radius ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Radius binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De Afnemer dient Radius minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

25.3 Indien de Afnemer niet tevreden is met de door de Klantenservice voorgestelde oplossing, kan hij/zij zich wenden tot de Ombudsman voor het bedrijfsleven. Dit is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een gratis bemiddelingsdienst aanbiedt. Op www.ombudsmanvoordehandel.be kan de Klant een klachtenformulier downloaden. Dit formulier kan per e-mail worden teruggestuurd naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL. Als er dan nog geen verzoening is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Gent, België en zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene Voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan, worden exclusief beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

 

 1. RECHTSMACHT

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Gent, België, exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen te beslechten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of hun onderwerp of totstandkoming.

Deze versie is geschreven op 24 november, 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.